Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 84/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210804
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 69ΝΗΩΗΖ-ΠΛΞ
Αριθμός πρακτικού: 11/2021

Συνημμένο αρχείο: 84_apofasi_2021_ds.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου