Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 68/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210602
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 60ΖΜΩΗΖ-ΦΡΗ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 68_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου