Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 377/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Χ8ΜΩΗΖ-Φ94
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 377_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής