Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 59/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200715
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ3ΤΞΩΗΖ-9Μ3
Αριθμός πρακτικού: 11/2020

Συνημμένο αρχείο: 59_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής