Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 358/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ1Ζ0ΩΗΖ-ΘΘ6
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 358_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής