Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 306/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210830
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΔΒ1ΩΗΖ-8Β3
Αριθμός πρακτικού: 30/2021

Συνημμένο αρχείο: 306_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής