Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 24/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΖΑΑΩΗΖ-Γ6Ψ
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής