Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 390/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211029
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΔΟ8ΩΗΖ-Β4Τ
Αριθμός πρακτικού: 37/2021

Συνημμένο αρχείο: 390_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής