Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 387/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211029
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΕΠ5ΩΗΖ-2Χ2
Αριθμός πρακτικού: 37/2021

Συνημμένο αρχείο: 387_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής