Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 383/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211029
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω30ΛΩΗΖ-8ΡΙ
Αριθμός πρακτικού: 37/2021

Συνημμένο αρχείο: 383_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής