Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 68/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 624ΜΩΗΖ-ΥΕ9
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 68_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής