Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 70/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 61ΔΥΩΗΖ-ΘΒΓ
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 70_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής