Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 367/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ380ΩΗΖ-ΕΥΡ
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 367_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής