Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 91/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191216
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΤΤ8ΩΗΖ-Φ70
Αριθμός πρακτικού: 18/2019

Συνημμένο αρχείο: 91_apofasi_2019_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής