Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 73/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200915
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω7Δ6ΩΗΖ-6ΗΗ
Αριθμός πρακτικού: 13/2020

Συνημμένο αρχείο: 73_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής