Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 76/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200930
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΔΨ6ΩΗΖ-7ΔΖ
Αριθμός πρακτικού: 14/2020

Συνημμένο αρχείο: 76_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής