Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 74/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200930
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΟΞΦΩΗΖ-ΦΡΙ
Αριθμός πρακτικού: 14/2020

Συνημμένο αρχείο: 74_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής