Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 360/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΞΚ8ΩΗΖ-Π1Μ
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 360_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής