Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 323/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210913
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω15ΑΩΗΖ-Υ5Ω
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 323_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής