Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 77/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201014
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 66Υ6ΩΗΖ-36Κ
Αριθμός πρακτικού: 15/2020

Συνημμένο αρχείο: 77_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής