Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 32/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210518
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΤ8ΙΩΗΖ-ΡΛΨ
Αριθμός πρακτικού: 4/2021

Συνημμένο αρχείο: 32_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής