Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 29/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΕΚΗΗΩΗΖ-ΠΨ8
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 29_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής