Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 46/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΖΛ3ΩΗΖ-ΜΑΛ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 46_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής