Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 22/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210215
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΩΝ7ΩΗΖ-Λ0Κ
Αριθμός πρακτικού: 2/2021

Συνημμένο αρχείο: 22_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής