Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 18/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210215
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΔΩΔΩΗΖ-ΠΒ1
Αριθμός πρακτικού: 2/2021

Συνημμένο αρχείο: 18_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής