Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 84/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201103
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΨΖΒΩΗΖ-004
Αριθμός πρακτικού: 17/2020

Συνημμένο αρχείο: 84_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής