Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 49/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 68ΦΑΩΗΖ-ΑΓΝ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 49_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής