Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 28/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210426
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΥ4ΨΩΗΖ-ΑΡ2
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 28_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής