Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 7/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΘΞΒΩΗΖ-ΜΨΑ
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 7_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής