Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 93/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201216
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΛΠΚΩΗΖ-80Β
Αριθμός πρακτικού: 93/2020

Συνημμένο αρχείο: 93_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής