Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 10/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΦΤ9ΩΗΖ-49Β
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 10_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής