Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 17/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210215
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΧΗΥΩΗΖ-1ΜΔ
Αριθμός πρακτικού: 2/2021

Συνημμένο αρχείο: 17_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής