Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 11/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Ι50ΩΗΖ-ΑΗΘ
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 11_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής