Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 75/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200930
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Σ49ΩΗΖ-Ξ73
Αριθμός πρακτικού: 14/2020

Συνημμένο αρχείο: 75_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής