Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 12/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 69ΠΚΩΗΖ-ΞΤΜ
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 12_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής