Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 50/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200715
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΤΕΘΩΗΖ-ΒΕΛ
Αριθμός πρακτικού: 11/2020

Συνημμένο αρχείο: 50_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής