Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 15/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210215
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΙΜΠΩΗΖ-ΖΓΡ
Αριθμός πρακτικού: 2/2021

Συνημμένο αρχείο: 15_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής