Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 50/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΞ7ΥΩΗΖ-Τ9Λ
Αριθμός πρακτικού: 6/2021

Συνημμένο αρχείο: 50_apofasi_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής