Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 8/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201224
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΠΑ7ΩΗΖ-ΧΤΣ
Αριθμός πρακτικού: 1/2020

Συνημμένο αρχείο: 8_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής