Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 9/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200206
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω17ΗΩΗΖ-07Χ
Αριθμός πρακτικού: 2/2020

Συνημμένο αρχείο: 9_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής