Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 10/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200206
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Φ8ΣΩΗΖ-Ε77
Αριθμός πρακτικού: 2/2020

Συνημμένο αρχείο: 10_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής