Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 274/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-08-05
Αριθμός πρακτικού: No13

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου