Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 7/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201224
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΔΟΧΩΗΖ-ΞΩΧ
Αριθμός πρακτικού: 1/2020

Συνημμένο αρχείο: 7_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής