Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 89/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191216
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 69ΛΩΩΗΖ-Ν4Ο
Αριθμός πρακτικού: 18/2019

Συνημμένο αρχείο: 89_apofasi_2019_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής