Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 13/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200213
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΧΩ5ΩΗΖ-Γ6Ω
Αριθμός πρακτικού: 3/2020

Συνημμένο αρχείο: 13_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής