Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 21/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200309
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΕΖΝΩΗΖ-Ε11
Αριθμός πρακτικού: 5/2020

Συνημμένο αρχείο: 21_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής