Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 25/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200309
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9Κ1ΩΩΗΖ-ΧΥΘ
Αριθμός πρακτικού: 5/2020

Συνημμένο αρχείο: 25_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής