Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 27/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200309
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ7ΖΙΩΗΖ-ΤΑ7
Αριθμός πρακτικού: 5/2020

Συνημμένο αρχείο: 27_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής