Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 24/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200309
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΨ7ΞΩΗΖ-Λ12
Αριθμός πρακτικού: 5/2020

Συνημμένο αρχείο: 24_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής