Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 31/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20200428
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΜ9ΡΩΗΖ-ΥΨ9
Αριθμός πρακτικού: 6/2020

Συνημμένο αρχείο: 31_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής